دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮواﮐﻮﭘﺎﻧﮑﭽﺮ

دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮواﮐﻮﭘﺎﻧﮑﭽﺮ چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮواﮐﻮﭘﺎﻧﮑﭽﺮ: این‌روش شامل استفاده از جریانهای الکتریکی و وارد کردن آن به بدن توسط سوزنهای کوچک است. این سوزن‌ها‌ در نقاط طب سوزنی وارد بدن شده و از طریق تحریک شیمیایی داخل بدن و آزاد سازی اندورفین و انکفالین موجب کاهش درد و علایم فرد میشود.کاربرد الکترواکوپانچر بیشتر در بیماریهای اسکلتی عضلانی بوده و …

دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮواﮐﻮﭘﺎﻧﮑﭽﺮ چیست؟ ادامه مطلب »