آسیب‌های قابل درمان با فیزیوتراپی در کلینیک مدنی

دیسک گردن
آرتروز زانو
فلج بلز
نرمی غضروف کشکک زانو
شانه یخ‌زده
تاندونیت شانه